Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het voor een therapeut verplicht om een cliëntendossier (bewaartermijn 20 jaar na de laatst aangebrachte wijziging) te hanteren. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de door mij uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier en heb ik een geheimhoudingsplicht.

De gegevens in uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Informeren andere zorgverleners na uw expliciete toestemming
  • Gebruik bij waarneming door een andere therapeut dan ik
  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Gebruik voor de financiële administratie door een administrateur of mijzelf

Wanneer ik om een andere reden dan hierboven vermeld, gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en hiervoor uw expliciete toestemming vragen.

Zorgnota

Om de zorgnota te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, staan hierop de volgende gegevens vermeld:

  • Uw naam en adres
  • Uw geboortedatum
  • De datum van behandeling
  • Behandeling: Shiatsu 24102 en/of Acupunctuur 24104
  • Tarief

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens (of een deel ervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze in te trekken.

NB:

Bij klachten over niet-correct gebruik van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens.